close
//

Algemene verkoopsvoorwaarden

Versie juni 2018 : gepubliceerd en van kracht vanaf [05/06/2018]

 

ARTIKEL 1 : Toepassingsgebied 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen door "NUTRISENS MEDICAL" ("de verkoper") aan niet-professionele kopers ("de klanten of de klant"), die de door de verkoper te koop aangeboden producten ("de producten") op de website "NUTRISENS: https://www.nutrisens.be" ("de website"), wensen aan te schaffen.

De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten die worden aangeboden op de elektronische catalogus van Nutrisens.

Ze specificeren met name de voorwaarden voor de bestelling, de betaling, de levering en het beheer van eventuele retours van producten, die door de klanten zijn besteld.

NUTRISENS MEDICAL, is een vereenvoudigde naamloze vennootschap (société par actions simplifiée ) met een kapitaal van 50.000 € met maatschappelijke zetel gevestigd 3 Chemin des Cytises 69340 Francheville, Frankrijk, geregistreerd onder nummer 403 029 390 RCS Chalon sur Saone

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn op elk moment op de Website toegankelijk en zullen, indien nodig, prevaleren op elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document.

Aangezien deze Algemene Verkoopsvoorwaarden onderhevig kunnen zijn aan latere wijzigingen, is de versie die van toepassing is op de aankoop van de Klant, de versie die op de website van kracht was op de datum van de plaatsing van de bestelling.

Het feit dat een natuurlijke persoon op de Website bestelt, heeft als gevolg het akkoord en de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, de verplichting om voor de bestelde Producten te betalen, wat uitdrukkelijk wordt erkend door de Klant, die in het bijzonder afstand neemt van het beroep doen op elk tegenstrijdig document, dat niet voor de verkoper zou kunnen gelden.

ARTIKEL 2 : Beschikbaarheid van de producten

Productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site.

Met uitzondering van reeds aanvaarde bestellingen, behoudt de verkoper zich het recht voor om, zonder aansprakelijk te worden gesteld en zonder voorafgaande kennisgeving, de verkoop van een product te wijzigen, te pauzeren of stop te zetten.

ARTIKEL 3 : Orderproces en sluiting van het contract

Bestellingen kunnen alleen door consumenten worden geplaatst (natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die geen deel uitmaken van hun commerciële, industriële, ambachtelijke, liberale of agrarische activiteiten). Daarom aanvaardt de verkoper geen bestellingen geplaatst door bedrijven, verenigingen, onafhankelijke contractanten of andere soorten juridische entiteiten.

Om de Producten te kunnen kopen, moet de Klant:

• volgende informatie verschaffen: naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en alle andere vereiste informatie.

• minimaal 18 jaar oud zijn.

De klant gaat ermee akkoord dat zijn bestelling een aanbod inhoudt om het product (de producten) te kopen die zijn vermeld in zijn bestelling, met inachtneming van deze verkoopsvoorwaarden.

Elke bestelling moet daarom door de verkoper worden aanvaard.

De verkoper behoudt zich het recht voor om unilateraal bestellingen te weigeren, in het bijzonder dewelke hij als abnormaal beschouwt, waarvan hij vermoedt dat deze te kwader trouw zijn of die niet door consumenten zijn geplaatst. De verkoper is niet verplicht om zijn weigering te rechtvaardigen, tenzij hij dat wenst.

Na ontvangst van de bestelling van de Klant en voor zover de Verkoper deze aanvaardt, zal deze de Klant per e-mail een bevestiging van de bestelling sturen met daarin het nummer van zijn bestelling en de details van de bestelde Product(en) en de verkoopsvoorwaarden.

De sluiting van het verkoopcontract vindt plaats bij ontvangst van de e-mail met de orderbevestiging.

De e-mail met de orderbevestiging vormt voor de klant het bewijs van zijn aankoop. Hij wordt gevraagd om deze te behouden.

ARTIKEL 4 : Prijzen en Betalingsvoorwaarden

4.1 Prijs

De prijs die voor een Product wordt berekend, is de prijs die van kracht is op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

De verkoopprijzen van de producten die worden verkocht op de Producten pagina's zijn aangegeven in euro inclusief alle belastingen. Ze houden rekening met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling en zijn geldig op het moment van de bestelling, onder voorbehoud van een mogelijke fout of een wijziging van het BTW percentage.

De verkoper behoudt zich het recht voor om commerciële acties uit te voeren tijdens specifieke periodes. Voor iedere actie wordt gespecificeerd indien het cumuleerbaar is of niet met de tarieven.

De verkoopprijzen van de producten zijn exclusief verzending en verpakking.

De deelname aan verzend- en verpakkingskosten moet aan de verkoopprijs worden toegevoegd en bedraagt, voor een levering in België:

  • 9 euro inclusief BTW voor alle bestellingen van minder dan 20€ inclusief BTW

  • 6 euro inclusief BTW voor alle bestellingen tussen 20 en 50€ inclusief BTW.

De levering in België is gratis voor elke bestelling hoger dan € 50 inclusief BTW.

De verkoper behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Prijsverhogingen zijn alleen van toepassing op bestellingen die na dergelijke wijzigingen worden geplaatst.

4.2 Betaling

De klant kan de bestelling regelen met de volgende betaalmethodes:

• met een creditcard (VISA / MASTERCARD): de betaling op de https://www.nutrisens.be website is beveiligd met een SSL-coderingsproces en wordt volledig beheerd door de CIC-bank. Er wordt geen creditcardnummer doorgegeven op de https://www.nutrisens.be website.

Betaling per creditcard is dus volkomen veilig; de bestelling wordt geregistreerd en gevalideerd na goedkeuring van de betaling door de gekozen bank.

• via een overschrijving.

Alle betalingen worden onderworpen aan veiligheidscontroles.

ARTIKEL 5 : Verzending en levering

5.1. Leveringsvoorwaarden

De door de klant bestelde producten worden geleverd op het door hem opgegeven adres tijdens de bestelling via de website.

Elke bestelling geplaatst via de website https://www.nutrisens.be kan alleen in België worden geleverd.

Behoudens bijzondere gevallen of onbeschikbaarheid van een of meer artikelen, worden de bestelde producten in één keer geleverd.

Afhankelijk van het gewicht en het volume van de bestelling, behoudt de verkoper zich het recht voor om het te laten afleveren door een onafhankelijke vervoerder.

Niet geclaimde en teruggestuurde pakketten:

De door klanten niet geclaimde pakketten worden door de koerierdienst na veertien dagen teruggestuurd naar NUTRISENS. NUTRISENS stuurt vervolgens een bericht naar de Klant om hem te informeren over de terugzending van het pakket. De herverzending van het pakket is op kosten van de klant en komt overeen met de werkelijk gemaakte kosten.

Pakketten die na een foutief of onvolledig adres worden geretourneerd, worden op kosten van de klant herverzonden.

 

5.2 Leveringstermijnen

De door de klant bestelde producten worden binnen een redelijke termijn na de verzending van de bestelling geleverd.

De levering bestaat uit de overdracht aan de Klant van het fysiek bezit of de controle over het Product.

De verkoper verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de door de klant bestelde producten binnen een redelijke termijn te leveren. Als de bestelde Producten niet zijn geleverd binnen een termijn van 30 dagen na aanvaarding van de bestelling, om een andere oorzaak dan de overmacht of het feit van de Klant, kan de verkoop worden opgezegd op schriftelijk verzoek van de Klant in de voorwaarden vastgelegd in de artikelen L 216-2 van de consumentenwet (Code de la consommation).

De bedragen betaald door de Klant zullen hem dan uiterlijk 14 (veertien) dagen na de datum van beëindiging van het contract worden terugbetaald, met uitsluiting van enige compensatie of inhouding. 

ARTIKEL 6 : Overdracht van eigendom en overdracht van risico’s

De eigendomsoverdracht van de Producten van de Verkoper geschiedt bij aanvaarding van de bestelling door de Verkoper, waarbij de overeenkomst tussen de partijen over de zaak en de prijs tot stand komt en dit ongeacht de datum van betaling en levering. Ongeacht de datum van eigendomsoverdracht van de Producten, zal de overdracht van de risico's van verlies en degradatie in verband hiermee niet worden gerealiseerd totdat de Klant de Producten fysiek in bezit neemt. Producten worden vervoerd op risico van de verkoper.

ARTIKEL 7 : Herroepingsrecht

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat we alleen retours en terugbetalingen zullen verwerken voor producten die via de website zijn gekocht (https://www.nutrisens.be).

7.1 Herroepingstermijn

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van kracht zijn, heeft de Klant een termijn van 14 (veertien) dagen vanaf de datum waarop hij of een door hem aangewezen derde met uitzondering van de vervoerder, fysiek bezit heeft genomen van het (de) Product(en), om zijn herroepingsrecht uit te oefenen bij de Klantendienst, zonder dat hiervoor een reden hoeft te worden opgegeven, of een boete hoeft te worden betaald.

In het geval van een contract voor meerdere Producten vervalt het herroepingsrecht van de Klant na een periode van 14 (veertien) dagen vanaf de datum waarop hij of een door hem aangewezen derde met uitzondering van de vervoerder, fysiek bezit heeft genomen van het laatste Product.

Na deze herroepingstermijn zal geen terugbetalingsaanvraag in aanmerking worden genomen.

7.2 Herroepingsmodaliteiten

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, dient de klant dit binnen de genoemde termijn aan de Customer Service te melden via telefoon op het nummer +33 (0) 4 81 69 34 82 of per e-mail naar savweb@nutrisens.be (i) met behulp van het herroepingsformulier in bijlage I, (ii) door een ondubbelzinnige verklaring af te leggen waarin het besluit tot intrekking wordt uiteengezet of (iii) met behulp van ons retourformulier.

Deze kennisgeving maakt de registratie van de aanvraag mogelijk alsook de toewijzing van een nummer om de verwerking van de terugbetaling en de teruggave van de Producten te vergemakkelijken.

7.3 Retours en terugbetaling

Eénmaal de verkoper het retourverzoek heeft ontvangen en gevalideerd, wordt een bevestigingsmail naar de klant gestuurd.

Deze laatste moet het (de) Product(en) dan zonder overdreven vertraging en in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de mededeling van zijn beslissing tot intrekking, terug sturen.

De te retourneren Producten moeten in hun oorspronkelijke staat en volledig zijn (verpakking, accessoires, instructies ...) waardoor hun herverkoop als nieuw Product mogelijk is, en vergezeld van de aankoopfactuur.

 

OPGELET : Geen enkele herroeping zal aanvaard worden indien het geretourneerde product ongeschikt is voor herverkoop.

Het retouradres is :

KUEHNE + NAGEL
pour Nutrisens

7 rue de la Renouille

21600 LONGVIC

FRANKRIJK

 

NOTA : Om het verzoek correct te verwerken, moet de klant zijn bestelnummer en volledige contactgegevens vermelden.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de voornoemde termijn, heeft de Klant de keuze tussen omruiling en terugbetaling zonder boete. In het geval van een terugbetaling, worden de prijs van het (de) gekochte product(en) en de verzendkosten terugbetaald; alleen de retourkosten zijn ten laste van de klant. De terugbetaling zal geschieden per bankoverschrijving, binnen veertien dagen na de kennisgeving door de klant van zijn beslissing tot intrekking. De terugbetaling wordt per e-mail aan de klant bevestigd.

Als de klant (een) product(en) retourneert 1) dat hij niet het recht heeft om terug te zenden 2) dat hij heeft beschadigd of gebruikt, of 3) met een of meer ontbrekende producten of 4) waarvoor hij niet op een of andere wijze niet redelijkerwijs heeft gezorgd, inclusief voor de terugzending, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de terugbetaling te weigeren of om het terug te betalen bedrag te verlagen, en dit tot aan de afschrijving van het product of de producten, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

7.4 Ander geval van retour 

Als de Producten die de Klant heeft ontvangen niet overeenstemmen met de Producten die hij heeft besteld of als de levering onvolledig is of beschadigd is tijdens het transport, moet de Klant onmiddellijk contact opnemen met de Klantendienst op het nummer +33 (0) 4 81 69 34 82 of per e-mail naar savweb@nutrisens.be

ARTIKEL 8 : Verantwoordelijkheid van de verkoper 

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering of niet-naleving van de overeenkomst, indien de vertraging of het falen het gevolg is van onvoorzienbare en onoverkomelijke gebeurtenissen, van een derde partij bij het contract of van een geval van overmacht.

Het wordt aanbevolen dat de Klant het pakket en het (de) ontvangen product(en) binnen 14 (veertien) dagen na aflevering controleert en nakijkt of hun toestand of de inhoud van het pakket volledig is. In geval van beschadigde of ontbrekende Product(en), dient de Klant telefonisch contact op te nemen met de klantenservice op het nummer +33 (0) 4 81 69 34 82 of per e-mail naar savweb@nutrisens.be 

ARTIKEL 9 : Waarborg en wettelijke rechten

De Verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van het (de) Product(en) die hij verkocht heeft in overeenstemming met de artikelen L 217-4 en volgende van de consumentenwet (Code de la consommation).

Als zodanig geniet de klant van een periode van twee jaar vanaf de levering van het product om te handelen. Hij heeft de keuze tussen de herstelling of vervanging van het product, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L217-9 van de consumentenwet (Code de la consommation). De klant is vrijgesteld van het aantonen van het bewijs van het bestaan van het overeenstemmingsgebrek van het product gedurende de vierentwintig maanden na de levering van het product.

De verkoper garandeert de conformiteit van zijn producten tot de uiterste optimale consumptiedatum (DLUO) op elke verpakking en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de beschadiging ervan na overschrijding van deze datum.

De Verkoper garandeert de Klant voor verborgen gebreken die van invloed kunnen zijn op de geleverde producten, in overeenstemming met artikel 1641 van het Frans Burgerlijk Wetboek. Als zodanig heeft de klant een termijn van twee jaar vanaf het zich bewust worden van het gebrek of vanaf de datum waarop hij van het gebrek op de hoogte had moeten zijn, om te kunnen handelen. Hij heeft de keuze tussen de ontbinding van de verkoop en de verlaging van de verkoopprijs.

De Verkoper heeft voor alle stadia, van toegang tot de site, het bestelproces, levering of daaropvolgende diensten, alleen een middelenverbintenis.

Bovendien kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade inherent aan het gebruik van internet.

De klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van producten, de bewaring en het gebruik ervan.

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zetten het geheel van onze verplichtingen en verantwoordelijkheden met betrekking tot de levering van de Producten uiteen. Voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijzen wij alle expliciete of impliciete waarborgen van welke aard dan ook af, en alle andere voorwaarden of condities dan deze die expliciet uiteengezet zijn in deze Verkoopsvoorwaarden.

ARTIKEL 10 : Bepalingen van de wet "informatica en vrijheden"

Aangezien de computerbestanden van de Verkoper niet worden verhuurd of verkocht, is de informatie over de persoon van de Klant uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door de Verkoper.

In overeenstemming met de wet n ° 78-17 van 6 januari 1978, heeft de gebruiker recht op toegang tot, en rectificatie van de gegevens die op hem betrekking hebben. De gebruiker kan te allen tijde verzoeken om de gegevens die met hem betrekking hebben, te verwijderen, door te schrijven naar savweb@nutrisens.be, en wanneer hij Klant is, zijn door Nutrisens geregistreerde informatie te vermelden (achternaam, voornaam, leveringsadres, klantidentificatie).

ARTIKEL 11 : Intellectueel eigendom

Elke natuurlijke of rechtspersoon die een website heeft en die op zijn site een eenvoudige link rechtstreeks naar een pagina van de site https://www.nutrisens.be wil plaatsen, moet toestemming vragen aan de Verkoper. Het zal in dit geval geen stilzwijgende overeenkomst van aansluiting zijn.

ARTIKEL 12 : Persoonlijke gegevens

De Verkoper zal met redelijke zorg de bestel- en betalingsinformatie van de Klant behandelen om het op een veilige manier te bewaren. Bij gebrek aan grove nalatigheid zijnerzijds, kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de Klant kan lijden indien een derde partij ongeautoriseerde toegang verkrijgt tot de gegevens die de Klant mogelijk heeft verstrekt door toegang te verkrijgen tot, of een bestelling te plaatsen via de website.

ARTIKEL 13 : Volledigheid van het contract

Indien om welke reden dan ook één van deze bepalingen ontoepasbaar zou worden verklaard, zou deze niet-toepasselijkheid geen invloed hebben op de toepassing van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden, diegene die niet toepasselijk geacht wordt, zijnde dan vervangen door de dichtstbijzijnde bepaling.

ARTIKEL 14 : Algemene bepalingen

De Website mag alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden en in overeenstemming met de wet. De klant gaat ermee akkoord zich te houden aan alle wetten, statuten en voorschriften die van toepassing zijn op de website en op elke transactie die op de site wordt uitgevoerd.

Deze verkoopsvoorwaarden hebben geen invloed op (en mogen niet worden gelezen als nadelig voor) de wettelijke rechten van de klant, waarvan geen afstand kan gedaan worden of die niet contractueel kunnen beperkt worden.

ARTIKEL 15 : Contactgegevens van het bedrijf

«NUTRISENS MEDICAL», is een vereenvoudigde naamloze vennootschap (société par actions simplifiée ) met een kapitaal van 50.000 € met maatschappelijke zetel gevestigd 3 Chemin des Cytises 69340 Francheville, Frankrijk, geregistreerd onder nummer 403 029 390 RCS Chalon sur Saône.

Intracommunautair BTW nummer : FR60403029390

Telefoon : +33 (0)4 81 69 34 82

Van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u

Internet : Via Nutrisens (https://www.nutrisens.be

Per e-mail : https://www.nutrisens.be/nl/neem-contact-met-ons-op

ARTIKEL 16 : Toepasselijk recht

Deze verkoopsvoorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving.

ARTIKEL 17 : Geschillen

Alle geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit de aankoop- en verkooptransacties, die met toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden werden gesloten, met betrekking tot hun geldigheid, hun interpretatie, hun uitvoering, hun ontbinding, de effecten ervan en de gevolgen daarvan en die niet opgelost konden worden tussen de verkoper en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van gemeen recht.

BIJLAGE : Herroepingsformulier

Dit formulier moet alleen worden ingevuld en geretourneerd als de klant de bestelling op de website https://www.nutrisens.be/shop wil herroepen, met uitzondering van uitsluitingen of beperkingen voor de uitoefening van het herroepingsrecht in overeenstemming met de toepasselijke Algemene verkoopsvoorwaarden.

SAS NUTRISENS
3, Chemin des Cytises
69340 FRANCHEVILLE - FRANKRIJK

Hierbij meld ik de herroeping van het contract met betrekking tot de bestelling van de volgende producten :

- Datum bestelling ………………………………………………………………………….
- Nummer van de bestelling : ...........................................................
- Naam van de Klant : ...........................................................................
- Adres van de Klant : .......................................................................